جغرافیای انسانی

جغرافیای انسانی

طرح هادی روستای چور

کاربری مسکونی:بیشترین سطح اشتغال کاربری ها به کاربری مسکونی تعلق دارد که کاربری مسکونی2/3هکتار مساحت روستا رقمی معادل 4/47درصد رابه خود اختصاص داده است. سرانه مسکونی معادل 3/47 متر مربع به ازای هر نفر می باشد با توجه به مساحت 32923متر مربعی واحدهای مسکونی به طور متوسط هر واحد مسکونی در روستا برابر 230متر مربع برای هر خانوار می باشد.                                                                                             بررسی مشکلات موجود درتوزیع خدمات عمومی وزیربنایی درروستا                                  فضاهای خدماتی موجود روستا شامل یک باب مدرسه یک دفتر مخابرات وشرکت نفت پنج مغازه خرده فروشی ومسجد می باشد که انهم بدون توجه به سیستم صحیح مکانیابی شده است.                                    1-خدمات تجاری:خدمات تجاری روستا از نظر تعداد کیفیت ونحوه پراکندگی چندان مطلوب نیست که با توجه به قدرت مالی خود انرا در چهار باب مغازه ی بقالی بوجود اورده اند که در فضای بسیار کوچک ونامناسب است.وعدم وجود بهداشت وتمرکز فعالیت در این مکان باعث پایین امدن بازدهی اقتصاد انها شده است واین مواد ازنظر کیفیت بسیار پایین بوده واز نظر هزینه برای مصرف کننده بالا می باشد. لذا نیاز مبرم به تنوع کالا وسر مایه گداری مطلوب دارد .                                                                                                                                          کاربری تجاری:ایجاد شرکت تعاونی مصرف روستا ویک باب مغازه قصابی و یک باب نانوایی بوده است.که با توجه به موازین رعایت بهداشتی در نظر گرفته شده است.                                                       2-خدمات اموزش:مراکز خدمات اموزشی این روستا در یک بنای مجرد در مرکز روستا واقع شده اند که به اهالی خدمات اموزشی در مقطع ابتدایی ارائه می دهد ساختمان ان به حالت تخریبی در امده که بازسازی ان لازم وضروری است. اراضی اموزشی در وضع موجود 534 متر مربع باسرانه 77/.متر مربع برای هر فرد که شامل مدرسه ابتدایی دخترانه وپسرانه است که 7/.از کل روستا را به خود اختصاص داده است در این روستا مدرسه راهنمایی نیز لازم می باشد .                                                                                                                                        کاربری اموزشی :کاربری اموزشی در فضای کالبدی پیشنهادی این روستا شامل مقاطع تحصیلی راهنمایی بهمراه پیش دبستانی است که فضای بالغ بر 2791متر مربع با سرانه 5/3برای هر نفر دربر خواهد داشت. فضای کاربری اموزشی شامل توسعه دبستان در اطراف خود واختصاص مکانی به راهنمایی ومهد کودک در داخل روستا می باشد.                                                                     3-واحدهای مذهبی وفرهنگی :مسجد هویت وارزش مذهبی دینی مسلمانان می باشد لذا از اهمیت مهمی برخوردار است که دو مسجد روستا اهمیت این را ثابت کرده است.که کمبودی احساس نمی شود ولی از نظر فرهنگی فاقد این کار بری بوده است لذا باید به ان توجه داشت.                                    کاربری مذهبی وفرهنگی :برای رفع نیلزهای فرهنگی روستای چور ایجاد یک مجمعه فرهنگی بافضای پیشنهادی 1020متر مربع می باشد که وجود یک کتابخانه است.که در همان مسجد قدیمی با بازسازی وتعمیرات کتابخانه به اجرا درامده است.                                                                          4-اب اشامیدنی :روستای چور در حال حاضر جهت تامین اب مصرفی واشامیدنی خود از مخازن اب وچشمه استفاده میکند لوله کشی اب روستا که قدمت ان به سالهای اول انقلاب بر می گردد فرسوده گشته ونیاز به باز سازی دارد.ولی در این زمینه نیاز به ایجاد امکانات واحدا ث منابع جهت بهره برداری است. لوله کشی در سطح روستا بصورت هرده خانه یک شیر لوله کشی برای این ده خانه  می باشد که برای همه کافی نمی باشد.                                                                                                            کاربری اب اشامیدنی :کل مصرف سرانه اب درروز توسط عوامل متعددی همچون دردسترس بودن کیفیت ان هزینه اب درامد وبعد خانوار عادات فرهنگی وروش ها ووسایل توزیع اب اقلیم ومانند انها تعیین می شود وبرای کیفیت اب استاندارد های ملی وبین المللی وجود دارد که بیشتر همان استاندارد های سازمان بهداشت جهانی است.در روستای چور روش تامین اب عمومی لوله کشی با انشعاب خصوصی است که برای هر خانوار کنتور اب جداگانه ای قرار داده شدهاست. البته منابع اب زیر زمینی (اب قنات وچاههای کم عمق )است که به وسیله ی لوله پلی اتیلن به منبع ذخیره اب انتقال داده شده است که منبع ذخیره کننده در ایجاد تعادل در جریان اب نقش عمده ی دارد.                                                                                                                 5-فاضلاب ودفع اب های سطحی: وضع فاضلاب روستا فاقد سیستم دفع فاضلاب بهداشتی واستاندارد است. اهالی روستا پس ابهای خانگی خود را بصورت محله ای واز طریق لوله به رود خانه وسط ابادی ودر جهت شیب عمومی تا جنوب ابادی هدایت می نمایند. 

                                                      ابهای سطحی ورستا به تبع پستی وبلندی موجود از طریق شیارهای وسط کوچه به صورت خود رو هدایت می گردد که این مورد بخصوص در فصول بارندگی سال باعث بروز مشکلات زیادی در تردد سواره وپیاده می شود .                                                                                              کاربری دفع زباله وابهای سطحی :جمع اوری وانقال زباله درنواحی روستایی بر خلاف نواحی شهری از اهمیت چندانی بر خوردار نیست.زباله ها در محوطه مسکونی ویا در زهکشهای روباز اب باران می ریزند که این امر محیطی  غیر بهداشتی را ایجاد می کند. که خانه بهداشت روستا با اعمال محدودیتهای ممکن با رها کردن زباله در سطح معابر وکوچه ها مقابله کرده است که در حال حاضر هیچگونه مکان جمع اوری فضولات حیوانی و زباله را مشاهده نمی کنیم . مشکل اساسی زیست محیطی این روستا ناشی از چگونگی دفع زباله وفضولات حیوانی است.که با توجه به صرف هزینه های مالی زیادی بهترین راه حل ممکن دفن زباله های خانگی واستفاده به عنوام کود کشاورزی  از فضولات حیوانی است.که در این روستا فاضلاب خانه ها به وسیله ی لوله سیمانی به وسط ابادی انتقال داده شده ودفع وتصفیه بهداشتی ان در پایین روستا با احداث چاه سپستیک برطرف شده است.                                                                  رودخانه وسط ابادی که به صورت رود فصلی در امده است با افزایش بارندگی در سطح منقه می تواند به مسیل بسیار سیل خیز تبدیل شود. برای مقابله با مخاطره طبیعی با توجه به وضعیت عرض بستر حریم های متفاوتی که گاه به 20متر از هر طرف می رسد در نظر گرفته شده است.                                                                                                                                      6-برق :باتوجه به برداشتهای میدانی تمام واحدها  ی مسکونی وغیر مسکونی روستای چور دارای کنتور مجزا بوده واز لحاظ برق هیچ مشکلی ندارد.                                                                                                          7-بهداشت  درمانی :روستای چور فاقد خدمات وامکانات بهداشتی ودرمانی بود که برای جبران این کمبود در طرح پیشنهادی روستا 638 متر مربع با سرانه 8/.درصد جهت این نوع کاربری پیشنهاد گردیده وانجام شده تابه رفع نیاز درمانی روستاییان در سطح اوژانسی رفع گردد.که به ایجاد واحداث خانه بهداشت در جنوب شرقی روستا می باشد.                                                         8-مخابرات روستا : در گذشته روستا به روستا ی مجاور خود ننه برای ارتباط با تلفن مراجعه می کردند وسپس یک مکان را برای ان در داخل خود روستا اختصاص دادند وهمه ی مردم روستا به انجا مراجعه می کردند اما در طرح پیشنهادی برای روستا تمام خانوارها به صورت خط مستقیم بهره یافتند وتوانستند خیلی راحت ارتباط هم با داخل روستا وهم با خارج ازروستا برقرار کنند.                                                                                                                                         9 –تجزیه وتحلیل شبکه ارتباطی روستا:ساخت شبکه معابرو کوچه های موجود روستا از طرح ریزی اصولی که متکی به خصوصیات ارتباطی وضوابط شهر سازی بوده باشد برخوردار نیست شکل گیری ان متاثر از شیرایط فیزیکی  -طبیعی محل وخواست ها ساکنین روستا بوده است.معابر به دلیل ارگانیک بودن بافت وکم عرض بودن انها مشکلات زیادی رابرای عبور ومرور ساکنین روستا به خصوص در فصل زمستان بوجود اورده است.کف نا مناسب که بصورت خاکی می باشد وعدم وجود کانال اب جهت دفع اب مزید بر علت می باشد.  وهمچنین راه اصلی روستای چور به شهر مریوان خاکی بوده است .                                        کاربری راه روستایی :راه ارتباطی روستا این روستا راه روستایی درجه دو است که مراکز تولید وجمعیت روستایی را به یکدیگر وبه شبکه راههای فرعی ویا اصلی مرتبط ساخته وعموما مرتبط کننده روستا ها به با یکدیگر واتصال به مرکز دهستان یا شهرمریوان است .که عرض ان به 15 متر در داخل بافت و25 متر درخارج از بافت انجام شده است.جاده ورودی روستا که ادامه مسیر تا مرز طی یک راه شوسه ی روکش دار با ویژگیهای سازه ا ی راه شنی وتکمیل شده بایک پوشش کم وبیش ضداب که سطحی صاف ومطلوب واسفالته برای رانندگی در تمام فصول را دارا باشد انجام شده است. و معابر داخل روستا به مانند قبل می باشد وطرحی برای ان در نظر نگرفته شده است.                                                                                            کاربری ورزشی : روستای چور در وضع موجود فاقداین کاربری می باشد که البته قطعه زمینی در شمال روستا توسط اهالی شده است که مورد تائید اداره تربیت بدنی شهر ستان قرار گرفته است.                                                                                                                                                        پارک وفضای سبز وکارربری ان :روستای چور فاقد فضای سبز عمومی بوده لذا نیاز به پارک عمومی احساس می گردد.باغ وباغچه های روستا 6650مترمربع با 5/9در صد از اراضی وضع موجود را به خود اختصاص داده اند .پارک وفضای سبز علاوه برتامین نیاز تفریحی اهالی در کنترل الودگ های زیست محیطی از جمله الودگی هوا کمک می کند .وهمچنین به روستا چشم انداز بسیار زیبا وبدیعی می دهد .بااین منظور برای این نوع کاربری 8296متر مربع در نظر گرفته شدهاست تا در افق طرح به همراه لکه های سبز روستا 7درصد از اراضی سطح روستا را اشغال می نماید.                                                                                      پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در اینده                                                                 قوام ودوام زیستگاه انسانی ارتباط تنگا تنگ و نا گسستنی با ساختار اقتصادی –اجتماعی ان دارد.جامعه ای که در ان ساختاراقتصادی واجتماعی پویا وزنده نباشد عامل منفی در جهت دفع جمعیت خود خواهد بود . بطوریکه وجود پتانسیل ها وامکانات بالقوه نیروی انسانی کارامد را بسوی خود فرا می خواند وسبب ماندگار شدن جمعیت فعال در منطقه می شود.که لازمه ی ان فراهم اوردن زمینه های بکارگیری اصول بهرهبرداری از منابع طبیعی است.برش اقتصاد روستا از بخشهای مختلف نشانگر این است که در وضع موجود بخش کشاورزی منبع درامد اکثریت خانوارها ست وبیشترین درصد از نیروی کار در این بخش جذب شده است البته بهدلیل خشکسالی اخیر تولیدات کشاورزی کاهش قابل ملاحظه ای یافته است. بعد از بخش کشاورزی بخش دیگر نظیر خدمات وابسته به شهر وکاسبی مرز با درصدی از نیروی کار در رده دوم قرار دارد.در واقع دراین روستا شیوه غالب در کشت سنتس بوده ودر انجام کارهای کشاورزی (کاشت –داشت –برداشت)از تراکتور تنها در شخم زنی وخرمنکوبی استفاده می شود وسایر کارها بصورت دستی بااستفاده ازنیروی کار انسانی صورت می گیرد .با توجه دبه محدویت اراضی قابل کشت از سوی دیگر کمبود شدید اب وهمچنین افزایش جمعیت روستا لازم است به بخش صنعت توجه شود. درزمینه کشاورزی وبه منظور بهره وری بیشتر بخش کشاورزی اقدامات ذیل می تواند به بازدهی این بخش از فعالیت اقتصادی افزود :                                                     1-مبارزه به موقع با افات وامراض نباتی                                                                                         2- استفاده صحیح وبه موقع از کودهای شیمیایی                                                                                                     3- استفاده از بذ ر اصلاح شده                                                                                                                  4-استفاده ازوسایل وماشین الات کشاورزی                                                                                                    5-انتخاب محصول مناسب برای کشت                                                                                                            6-استفاده از روش کشت فشرده برای باغات                                                                                               7-اموزش صحیح روستائیان توسط مرکز خدمات کشاورزی منطقه                                                                       8- کشاورزی مکانیزه وصنعتی با توجه به اراضی هموار منطقه                                                                                          بررسی مشکلات ونیاز های مسکن در روستا                                                    برنامه ریزی مسکن ناشی از کلیه جوانب چه دیدگاه شرایط و ضوابط اب وهوای وچه دیدگاه شرایط اجتماعی و فرهنگی وبا عوامل مربوط به اقتصاد با توجه به اداب ورسوم و سنتها  وشرایط بومی ومحلی ان منطقه می باشد واز طرف دیگر ایجاد مسکن وسیله ای است برای  تشکیل محیطهای قابل زیست .                                                                                                                        در طراحی مساکن روستا باید موارد زیر را در نظر گرفت :                                           1-جدا سازی محل نگهداری دام ومحل زندگی اشخاص به عنوان اولویت اول طراحی مساکن روستا                                                                                                                                             2-استفاده از مصالح با دوام  واصول فنی در احداث مساکن                                                                               3-درنظرگرفتن عوامل اقلیمی چون زاویه جهت تابش خورشید .دما ورطوبت وجهت وزش باد                                   4-توجه به فرهنگ مردم وهمچنین روبه قبله ساختن منازل                                                                                               در روستای چور خصوصا در قسمت مرکزی ومالی روستا بیشتر مساکن تخریبی یا تعمیری می باشند .در این سمت بسیاری از بناها دارای کیفیتی تخریبی یا در حال تخریب شدن هستند  واین خود از نظرایمنی دارای ایراد می باشد چون خانوارهایی که در این مساکن زندگی می کنند در معرض خطرات ناشی از ریزش وتخریب این خانه ها می با شند.جنس مصالح 80درصد از مساکن روستا از سنگ وگل با سقف چوبی می باشد که نسبت به مصالح با دوام جدید نظیر اجر واهن از درصد کم دوام تری برخوردار است.                                                                                همجواری انبار وطویله ها با فضای های مسکونی داخل منازل از لحاظ بهداشتی باعث ایجاد امراض وبیماریهای گوناگونی خواهد شد که قریب به 50 درصد واحدها از این الگوی زیستی استفاده می کنند که جدا سازی فضاهای موجود از هم با توجه به بهبود وضع بهداشتی ضرورت دارد که خود نیاز به فراهم ساختن تسهیلات مالی برای  خانوارهایی که از لحاظ مالی مشکلی ندارند وایجاد در طرحهای کوتاه وبلند مدت در این باره می تواند به این مشکل کمک نماید .در مرد بناهای تخریبی نیز با ساختن مساکن نوساز به قیمت تعاونی ودر اختیار گذاشتن ان به روستائیان می تواند به حل مشکلکمک نماید وحتی با ساخت مساکن ارزان قیمت ولی از لحاظ استحکام با دوام می تواند نیاز بعضی از روستائیان را مر تفع ساخت.                                                            در روستای چور با توجه به مطالبی که شرح ان رفت مواردی تا حدو زیادی با همکاری کمیته امداد امام خمینی در ارائه وام بلا عوض برای ساختن منازل تخریبی برای روستائیان جبران شده است.                                                                                                                                              منابع                                                                                                     بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان مریوان                                                         جهاد کشاورزی                                                                                               بخشداری مرکز                                                                                             خانه بهداشت روستای ننه                                                                                 دهیاری روستای چور                                                                                   اداره اب وفاضلاب شهرستان مریوان                                                                       اداره منابع طبیعی شهرستان مریوان                                                               شورای اسلامی روستای چور                                                                                  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 16:41  توسط گروه کلاس 336  |